Frivilligcenter Græsted

Find Frivilligcenterets hjemmeside her

 

Hvad er et frivilligcenter?

Fordi vores sag er frivilligheden, og fordi vi arbejder på tværs af foreningsgrænser, kan og vil vi samle de forskellige aktører og skabe dialog, erfaringsudveksling og nye initiativer

Et frivilligcenter er en non-profit organisation. Centret er et omdrejningspunkt for det lokale frivillige sociale arbejde, og det har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige sociale indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker.Der er knap 60 frivilligcentre i Danmark, og de er samlet i landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe). Frivilligcentrene har fælles mission, værdier og grundlag, men de er også forskellige og tilrettet lokale ressourcer og behov.

Frivilligcentrene løser sociale udfordringer
Vi ved, at frivillighed skaber velfærd og mening for den enkelte og for samfundet

I 2009 vedtog frivilligcentrene denne mission: Frivilligcentrenes mission er at fremme lokal frivillighed – og bidrage til social forandring og sammenhængskraft ved at samle foreninger, borgere, kommune og virksomheder om aktuelle sociale udfordringer. Vi ved, at frivillighed skaber velfærd og mening for den enkelte og for samfundet. Og vi er agtpågivende og debatterende overfor, hvordan krav og forventninger til frivilligheden udvikler sig.

I vores daglige arbejde er vi i kontakt med foreninger, kommunen, virksomheder og andre, der hver især arbejder med at skabe velfærd og gode lokalsamfund. Men vi har en unik position: Fordi vores sag er frivilligheden, og fordi vi arbejder på tværs af foreningsgrænser, kan og vil vi samle de forskellige aktører og skabe dialog, erfaringsudveksling og nye initiativer.

Et Frivilligcenter arbejder for:

 • at støtte, synliggøre og inspirere det eksisterende frivillige arbejde og at hjælpe nye initiativer i gang
 • at mobilisere flere frivillige og gøre det lettere at blive frivillig og lettere at finde hjælp i de frivillige foreninger
 • en mere helhedsorienteret social indsats ved at skabe bedre netværk og samarbejde på tværs af de forskellige foreninger og mellem forening og kommune eller andre relevante samarbejdspartnere, så de kan koordinere arbejdet og dele erfaringer
 • at gøre opmærksom på og debattere frivilligt socialt arbejde for at sikre og forbedre rammer og vilkår for den frivillige sociale indsats.

Et frivilligcenter tilbyder blandt andet:

 • Foreningsstøtte og konsulentbistand omkring foreningsdrift og udvikling – eksempelvis rådgivning og sparring om fundraising, rekruttering og fastholdelse af frivillige
 • Hjælpe nye initiativer i gang ved at tilbyde nye foreninger kontorplads og hjælp til vedtægter, fundraising mv
 • Frivilligjobformidling: synliggør det frivillige arbejde og fungerer som en slags arbejdsformidling for mennesker, der leder efter et frivilligt arbejde
 • Mødelokaler og faciliteter til foreninger og projekter
 • Synliggøre foreningernes tilbud ved eksempelvis at udgive en oversigt over lokale foreninger eller arrangere forskellige synlighedsarrangementer.
 • Foreningsservice i form af praktisk hjælp til at kopiere, opsætte en folder, oprette en hjemmeside, læse korrektur på en projektansøgning eller henvisning til kontaktpersoner i kommunen eller i en forening
 • Kurser, workshop og temadage for de frivillige inden for emner, der er relevante på tværs af foreningsgrænser – fx fundraising, rekruttering eller samtaleteknik.
 • Koordinere og samordne frivillige initiativer ved at danne og facilitere netværk, samarbejde og erfaringsudveksling

Hvorfor et frivilligcenter?
Lars Skov Henriksen, professor i sociologi ved Aalborg Universitet, har fulgt frivilligcentrene gennem fire år og evalueret deres arbejde, det er der kommet fire rapporter ud af. Du kan finde dem på Frivilligcentre og Selvhjælp Danmarks hjemmeside www.frise.dk.

Han beskriver frivilligcentrene som knudepunkter i den lokale velfærdsarkitektur og vurderer, at de kan spille en vigtig rolle i at gøre frivilligheden bedre i stand til at indgå i løsningen af fremtidens velfærdsudfordringer, idet de blandt andet kan:

lægge vægt på at udvikle metoder og redskaber, så foreningerne får lettere ved at realisere deres mål, hvad enten det drejer sig om at advokere for en sag, tilbyde en service til en bestemt målgruppe eller etablere en aktivitet for medlemskredsen.
koordinere initiativer og aktiviteter på tværs af frivillige initiativer og på tværs af offentlige og frivillige initiativer
øge kendskabet til og synligheden af frivilligt socialt arbejde – og dermed lette tilgængeligheden for borgerne
øge kvaliteten af de lokale foreningers arbejde – og dermed forbedre mulighederne for at rekruttere og fastholde medlemmer og frivillige
øge kendskabet og netværkene mellem de lokale foreninger og dermed lette foreningernes muligheder for at sætte nye initiativer i gang
opfange lokale behov og nye muligheder og kanalisere dem ud til øvrige foreninger samt opad til kommunen og offentligheden
lette foreningernes indgang til det offentlige, så de sjældnere møder barrierer og forhindringer og lette det offentliges indgang til det frivillige sociale arbejde, så kontakten lettere etableres og udbygges

Finansiering:
Frivilligcentrene kom i 2010 på finansloven med en årlig bevilling på 20 millioner kroner, hvorfra hvert frivilligcenter får 350.000 – forudsat, at de lever op til visse kriterier og får en kommunal medfinansiering på minimum 350.000 kroner. Frivilligcentrene kan herudover som enhver anden frivillig social forening søge midler fra private fonde og offentlige puljer såsom PUF, SATS og Uddannelsespuljen.